INFORMARE cu privire la protecția datelor personale

1. Generalități

Centrul European de Despăgubiri S.R.L., cu sediul în București, strada Făgăraș nr. 21, Sector 1, (numit în continuare CEDE), în calitate de operator, în conformitate cu prevederile art. 13 al Regulamentului Parlamentului European și Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date respectiv de abrogare a Directivei 95/46/CE (Jurnal O.UE.L.2016.119.1), numit în continuare GDPR, vă informează că:
• operatorul datelor dumneavoastră personale este Centrul European de Despăgubiri S.R.L., cu sediul în București, strada Făgăraș nr. 21, Sector 1, (numit în continuare CEDE);
• CEDE a numit un inspector responsabil cu protecția datelor, cu care se poate lua legătura prin e-mail: dpo@cede.ro sau în scris, la adresa precizată la pct. 1.

2. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale furnizate de dumneavoastră și colectate de CEDE prin intermediul Contractului de mandat pentru urmărirea obținerii de despăgubiri și ale formularelor interne anexate la contract precum și prin copiile actelor medicale puse la dispoziție de către dumneavoastră, vor fi prelucrate de către operator sau de către alt operator împuternicit de CEDE în scopul ducerii la îndeplinire a contractului și în scop statistic.
• datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în baza art. 6 pct. 1 lit. a) și b) din GDPR, pe baza împuternicirii acordate CEDE și contractului încheiat, în măsura și în scopul necesar pentru derularea de activități având ca scop obținerea de despăgubiri în urma unor acțiuni în pretenții, negocieri derulate de CEDE în numele dumneavoastră;
• datele personale care se referă la dumneavoastră pot fi divulgate destinatarilor, respectiv entităților îndreptățite să obțină datele în baza prevederilor legale cât și entităților implicate în procesul de obținere de despăgubiri;

3. Furnizarea datelor și durata păstrării acestora

Furnizarea de către dumneavoastră a datelor este necesară pentru derularea activităților având ca scop obținerea de despăgubiri în urma unor acțiuni în pretenții, despăgubiri derulate de CEDE în numele dumneavoastră iar în cazul nefurnizării acestora nu va fi posibilă atingerea acestui scop. De menționat că datele sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar. Dacă nu ne furnizați aceste date personale nu vor exista consecințe negative la adresa dumneavoastră.
Operatorul datelor dumneavoastră personale Centrul European de Despăgubiri S.R.L., este mandatat de dumneavoastră să angajeze, în numele dumneavoastră și pentru dumneavoastră, avocaţi încheind cu aceştia și cu dumneavoastră contracte de asistenţă juridică în temeiul Legii 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, pentru asistarea și reprezentarea dumneavoastră în fața oricărei instituții (parchet, poliție, Institutul Național de Medicina Legală (INML), unități medicale, instanțe de judecată, asiguratori, Fondul de Garantare a Asiguraților, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii si Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România) în vederea apărării intereselor dvs. în dosarul penal, constituiri de parte civilă în dosarul penal, dar și pentru promovarea și susținerea unei acțiuni în pretenții
în vederea obținerii de despăgubiri ca urmare a producerii evenimentului rutier , respectiv asistarea și reprezentarea dvs. în aceste dosare sau în toate căile de atac, putând să formuleze căi de atac, semnând în numele dvs, oriunde trebuinţa o va cere pentru aducerea la îndeplinire a mandatului acordat. De asemenea operatorul datelor dumneavoastră personale CEDE, este mandatat să efectueze toate demersurile prevăzute de lege în ceea ce priveşte obţinerea despăgubirilor ce vi se cuvin ca urmare a prejudiciului suferit, să gestioneze oricare corespondenţă legată de procedura de despăgubire, să aibă posibilitatea de a cuantifica și de a hotărâ cu privire la valoarea despăgubirilor, să negocieze, să încheie acorduri, să semneze tranzacţii cu privire la despăgubirile cuvenite.
Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate până la momentul: retragerii de către dumneavoastră a împuternicirii acordate CEDE, încetării contractului cu CEDE sau expirării perioadei prevăzute de lege în ceea ce privește urmărirea obținerii despăgubiri.

4. Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus, la punctul 1, în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR, aceste drepturi sunt următoarele:
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într- un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (ANSPDCP) în cazul în care considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).